KINDDOELEN, COACHING EN FORMATIEVE EVALUATIE

Steeds meer leraren kiezen ervoor om hun leerlingen regelmatig feedback over hun leren te geven en niet alleen cijfers voor proefwerken. De leerkracht fungeert dan meer als coach dan als instructeur. Deze zogeheten formatieve evaluatie werkt. Talent3XL hanteert deze manier van evalueren voor groepsdoelen en persoonlijke doelen of het nu gaat om individuele begeleiding, begeleiding in een plusgroep of begeleiding in de eigen klas. Deze doelen komen als volgt tot stand:

360o graden feedback: handelingsgericht

Het kind vult een behoeftenlijst in en bepaalt vervolgens samen met zijn ouder(s) een top drie. Ook de eigen leerkracht en/of plusklasbegeleider vult dit aan met een top drie.

Van behoeften naar vaardigheden: oplossingsgericht

Wij vertalen deze behoeften naar te leren vaardigheden

Van vaardigheden naar concrete, smart, doelen: opbrengstgericht

We gaan deze vaardigheden met het kind “schalen” om tot concrete, te observeren doelen te komen. Dit “schalen” kennen we uit het oplossingsgericht werken.

Samenwerkingsplan: handelingsgericht

Vervolgens schrijven we een (samenwerkings)plan op grond van deze concrete doelen. Er is samenwerking is tussen het kind, de eigen leraar van het kind, de begeleider van de peergroup en de ouders. Zie over dit plan ook de info op de site van het SLO: klik hier 

Aan het werk met het persoonlijk doel

Dan begint het echte werk; het (be)oefenen van de vaardigheid van het persoonlijk doel. Hierbij is naast reflectie feedback van het leermaatje, de leerkracht, de begeleider en de ouders van wezenlijk belang. Voor die feedback gebruiken we speciaal daarvoor ontworpen feedbackkaartjes.

Portfolio: documenteren van de groei in de persoonlijk gekozen vaardigheid en de groepsvaardigheden gekozen voor de groep

De reflectiebriefjes én de ontvangen feedbackbriefjes vormen het hart voor de documentatie van de groei in persoonlijke en groepsvaardigheden. Daarnaast kunnen ook producten die de groei laten zien bewaard worden. Dan is volgens ons summatieve evaluatie verder overbodig als het gaat over deze vaardigheden.

Meer over kinddoelen en feedback

Over deze kinddoelen is nog heel veel te vertellen: zie de onderliggende pagina’s!