Deep learning

De grondlegger

Op de site van Mariken Althuizen lezen we: Hoogbegaafde kinderen hebben een natuurlijke voorkeur voor het begrijpend leren, ook wel deep level learning genoemd. Ze willen verbanden leggen, betekenis zoeken, conclusies trekken; verder, dieper, abstracter denken. Hun motivatie is intrinsiek en authentiek: alles wat interessant is, is de moeite waard om te leren. Grondlegger van het begrip deep level learning is Ference Marton (Gibbs, G., Morgan, A., Taylor, E. (1982). "n A review of the research of Ference Marton and the Goteborg Group: A phenomenological research perspective on learning. Higher Education", 11, 123-145).

In Nederland lijken veel mensen wel overtuigd van het nut van deep level learning, maar toch vindt het niet z’n weg naar de onderwijspraktijk. In het hedendaagse reguliere onderwijs zijn gewoontes ingeslepen (o.a. vormen van toetsen) die een reproductieve, niet-deep level, houding bevorderen. Hoogbegaafde kinderen reageren hier vaak allergisch op. In het beste geval gaan ze over op ‘strategisch leren’, maar veel vaker helaas gaan ze mee in deze reproductieve, oppervlakkige leerstijl, of leren ze liever helemaal niet meer.

Ferre Leavers en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ook Ferre Laevers breekt o.a. in zijn artikel "Deep-level-learning and the Experiential Approach in Early Childhood and Primary Education". een lans voor deep learning. Je kunt het artikel hier downloaden. Ook interessant in dit verband is de lezing van prof. Laevers in 2012 voor het Nivoz, waarbij ik aanwezig mocht zijn. Zijn advies was: "Maak de soep zo dik mogelijk"!

De Zes C's

Dan is er in Amerika nog  de beweging gebaseerd op het boek: "New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)" van Joanne Quinn en Michael Fullan. Zij suggereren  de Zes C's als belangrijke vaardigheden hierbij.

Gestaltleren en kernconcepten

In Nederland hebben we het team Gestaltleren dat het gelijknamig leermodel hanteert om middels hun kernconcepten de kinderen te helpen diepe inzichten in onze wereld te ontwikkelen. Veel betekenend vind ik hun slogan: "Leren vanuit emotie en begrip".

Deep level learning in thema's 

Tenslotte noemen we Dr. Sonia van Enter-Zirinsky die, nadat zij eerst projecten maakte voor de  Leonardo-stichting Nederland, het onderwijs in Nederland verrijkte met haar Deep Level Learning thema's op prachtige topic maps. Een weliswaar prijzige maar inspirerende aanpak waarin ook onderzoekend en ontwerpend leren een plaats kan krijgen. Sonia hanteert een verbredende aanpak om tot verdieping en verbinding te komen zou je kunnen zeggen. Elk thema wordt tot "op het bot" uitgediept door het breed in de tijd te zetten: van het begin van de aarde tot in de verre toekomst en ook breed in de ruimte te zetten: van de eigen woonplaats tot ver in de ruimte. De wereldkaart en de tijdbalk zijn daarbij onmisbare ordeningsmodellen.

Topdown leren ?!

Hoewel ik tot op heden geen wetenschappelijke onderbouwing voor het begrip "topdown" leren heb gevonden, ben ik er wel van overtuigd dat leren "vanuit het grote plaatje" veel betekenisvoller is dan het leren van losse details die later in een groter geheel hun plaats moeten gaan krijgen. En dat geldt volgens mij niet alleen voor hoogbegaafde kinderen! Deep learning gaat ook uit van het "grote plaatje" én van emotionele betrokkenheid van het kind bij het onderwerp.

We schreven al eerder dat voor het hoogbegaafde kind in het reguliere onderwijs oppervlakkigheid, traagheid en vrijblijvendheid  op de loer liggen. Het zal duidelijk zijn dat deep learning er voor kan zorgen dat dit niet gebeurt.

Deep learning en frictie

In de promo voor zijn NOT-workshop(2019) schrijft Ruurd Adrian van HCO: Leraren en leerlingen denken vaak dat leren gemakkelijk moet zijn. Vraag maar eens aan collega's en kinderen wie de beste leerlingen zijn. De meesten wijzen dan leerlingen aan die het gewoon doorhebben, die dingen weten zonder schijnbare moeite, of die van nature talent voor iets hebben. Maar dit zijn nu juist eigenschappen die niet met leren te maken hebben. Leren zou uitdagend moeten zijn. James Nottingham ontwikkelde de Leeruitdaging. De Leerkuil vormt de kern van de Leeruitdaging. Je zit in de Leerkuil als je onopgeloste of tegenstrijdige ideeën hebt over datgene wat je probeert te begrijpen. Je maakt dan een cognitief conflict door. Door leerlingen uit te nodigen om in de Leerkuil te stappen, daag je ze uit om te komen tot diep leren, met als doel het ontwikkelen van betekenisvolle, blijvende inzichten.  Ik weet nog niet zeker of frictie echt altijd nodig is om tot diepe inzichten te komen, maar ik geloof zeker in het omgekeerde dat frictie in je denken je verder brengt dan routineus denken.